Content Marketing 101 – Basic for Small Business

Online Now

หลักสูตร Content marketing สำหรับผู้ประกอบการ – เนื้อหาประกอบด้วย Content marketing คืออะไร การแบ่งแยกประเภทของ Content marketing, เรียนรู้ว่าทำไมผู้ประการยุคนี้ต้องมี Content marketing, รวมทั้งการตั้งเป้าหมายในการทำ Content marketing ไปเพื่ออะไร, การทำ Content marketing เพื่อใคร?, เริ่มทำ Content marketing อย่างมืออาชีพ มีขั้นตอนการคิด วางแผน และทำอย่างไร – สอนโดย วรัญญู สุรเดช 


เนื้อหาคอร์ส
หัวข้อหลัก เวลา(นาที)
Chapter 1 What is content marketing ? 05.31
Chapter 2 Content marketing type 13.52
Chapter 3 Why content marketing ? 09.09
Chapter 4 Content marketing Objectives 12.08
Chapter 5 For who ? 11.23
Chapter 6 Level of content
ชำระเงินเพื่อรับชม

ดูซ้ำกี่รอบก็ได้

Back to top